متاسفانه در حال حاضر موجود نیست
متاسفانه در حال حاضر موجود نیست

رم

ram 16 GB

متاسفانه در حال حاضر موجود نیست
متاسفانه در حال حاضر موجود نیست

کارت گرافیکنمایش بیشتر...