خرید قسطی لپ تاپ با کمترین پیش پرداخت و کمترین کارمزد ماهیانه

کارمندان دولتی ، خصوصی ، بازنشستگان و دارندگان پروانه یا جواز کسب که حداقل سن 25 سال و حداکثر 70 سال دارند ، میتوانند از این طرح اقساط استفاده کنند.

داشتن چک صیادی بنفش بدون برگشت و معوقه تسهیالتی الزامی میباشد.

مدت زمان بازپرداخت تا 10 ماه میباشد.

کارمزد این طرح ماهیانه 3 درصد بوده و بر روی باقی مانده مبلغ اضافه میشود 

 1. تصویر کارت ملی و شناسنامه
 2. تصویر برگه چک
 3. فیش حقوقی مهر شده ماه قبل (برای مثال اگر در ماه آذر هستیم فیش حقوقی آبان ماه دریافت گردد)
 4. کپی حکم کارگزینی مهر شده و یا قرارداد مهر شده
 1. تصویر کارت ملی و شناسنامه
 2. تصویر برگه چک
 3. فیش حقوقی مهر شده ماه قبل (برای مثال اگر در ماه آذر هستیم فیش حقوقی آبان ماه دریافت گردد)
 4. قرار داد یا گواهی اشتغال به کار رسمی از محل کار
در صورت ارایه گواهی اشتغال به کار بایستی موارد زیر رعات شود ،
نام نام خانوادگی و شماره ملی و شماره بیمه و میزان حقوق متقاضی حتما در برگه درج شود.
گواهی حتما در سربرگ رسمی شرکت با مهر و امضا یک از مدیران مجموعه با شماره و تاریخ و خطاب به واسپاری هامرز نوشته شود.
 1. تصویر کارت ملی و شناسنامه
 2. تصویر برگه چک
 3. فیش حقوقی مهر شده ماه قبل (برای مثال اگر در ماه آذر هستیم فیش حقوقی آبان ماه دریافت گردد)
 4. تصوبر حکم بازنشستگی مهر شده
 1. تصویر کارت ملی و شناسنامه
 2. تصویر برگه چک
 3. تصویر جواز کسب و یا پروانه فعالیت
 4. تصویر سر در محل کسب
 5. تصویر دستگاه پوز بهمراه 10 تراکنش آخر
 6. گردش حساب 3 ماهه اخیر حساب پرکاربرد ( ترجیحا متصل به پوز) که تمام صفحات آن مهر شده توسط بانک و جمع بستانکاری آن در صفحه آخر مشهود باشد.

موجودی لپ تاپ

موجودی لپ تاپ